Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Цінні папери України. Види цінних паперів.

Що таке цінні папери? Види, класифікація цінних паперів. Що таке акція, облігація, інвестиційний сертифікат, вексель? Які види цінних паперів поширені в Україні?

Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, який визначає взаємини емітента цінних паперів (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань по такому цінному паперу, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску можуть бути тільки ордерні або на пред'явника.Неемісійні цінні папери можуть видаватися і існувати виключно в документарній формі, як паперові або як електронні документи.Перелік цінних паперів, які можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

Цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні та документарні цінні папери.

Бездокументарні цінні папери - це обліковий запис на рахунку в цінних паперах в системі депозитарного обліку цінних паперів.

Документарним цінним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного паперу, а також визначені законодавством реквізити.

Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній формі, належать:
- пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);
- особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
- особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у бездокументарній формі, належать власнику рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі, в разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.

Емітент цінних паперів на пред'явника не має права на отримання з системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів в будь-якій формі, окрім випадків, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент іменних цінних паперів має право на отримання з системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів в формі реєстру власників іменних цінних паперів.

Іменні емісійні цінні папери існують виключно в бездокументарній формі.

Емісійні цінні папери на пред'явника можуть бути переведені в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" (знерухомлені) в установленому національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.Емісійні цінні папери на пред'явника, які існують в бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму.

В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) в статутному капіталі та / або активах емітента (в тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) і надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), в тому числі у вигляді дивідендів та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів.До пайових цінних паперів відносяться:
а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН
г) акції корпоративного інвестиційного фонду.

2) боргові цінні папери - цінні папери, що засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента або особи, яка видала неемісійні цінні папери, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.До боргових цінних паперів відносяться:
а) облігації підприємств;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов'язання України;
г) ощадні (депозитні) сертифікати;
д) векселі;
е) облігації міжнародних фінансових організацій;
ж) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.До іпотечних цінних паперів відносяться:
- іпотечні облігації;
- іпотечні сертифікати;
- заставні;

4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, що засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та / або товарних ресурсів;

6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

Держава може розміщувати на міжнародних фондових ринках облігації зовнішніх державних позик України та державні деривативи.

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його першим власником коштів, що визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) термін і виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їхрозміщення).

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно в документарній формі.

Якщо Вам необхідно виконати оцінку цінних паперів, звертайтесь до наших спеціалістів!

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість