Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Фондовий ринок. Учасники фондового ринку.

Що таке фондовий ринок? Учасники фондового ринку. Об'єднання учасників фондового ринку. Що таке первинний і вторинний ринок цінних паперів? Різновиди фондового ринку.

Фондовий ринок, або ринок цінних паперів - це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Іншими словами, фондовий ринок - це фінансовий ринок, на якому можна укласти угоди купівлі-продажу акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Фондовий ринок є механізмом, що забезпечує перехід грошових коштів з одного сектора економіки в інший.
Учасники фондового ринку України

Учасники фондового ринку - емітенти (в тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, в тому числі саморегульовані організації професійних учасників фондового ринку.

Емітент - юридична особа, в тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади або міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання по ним перед їх власниками.

Іноземний емітент - юридична особа, створена відповідно до законодавства іншої держави і така, що здійснює емісію цінних паперів на території України, чи юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави і допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами.

Відповідно до Закону України "Про санкції" можуть бути заборонені або обмежені емісія і обіг цінних паперів емітента, створеного відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України" або прямо або побічно контрольованого особами, які є резидентами даної країни.

Особа, яка видала неемісійні цінні папери, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу і бере на себе зобов'язання за такими цінними паперами перед його власником.

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули право власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та / або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.

Об'єднання професійних учасників фондового ринку - некомерційна організація професійних учасників фондового ринку, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.

Саморегульована організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проводять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України, а також Центральний депозитарій цінних паперів.

Існує два основних типи фондових ринків: первинний і вторинний.
Первинний ринок - це ринок, на якому пропонуються нові, випущені вперше цінні папери.
Вторинний ринок передбачає торгівлю паперами, які раніше вже були випущені і куплені на первинному ринку.
Тобто в першому випадку покупець отримує товар безпосередньо у емітента (виробника), а в другому - у перекупника (посередника).

Фондові ринки також можна розділити на кілька різновидів і по деяким іншим критеріям:
- по емітентам - ринок державних цінних паперів, ринок цінних паперів приватних компаній і т.д.
- за територіальною ознакою - міжнародний ринок, національний ринок, регіональний ринок;
- за видами пропонованих і купуються цінних паперів - ринок акцій, облігацій, ф'ючерсів та інших похідних цінних паперів і т.д .;
- за біржевим критерієм - біржовий і позабіржовий ринок;
- за терміном - ринок короткострокових, середньострокових, довгострокових і безстрокових цінних паперів;
- по галузях і деяким іншим параметрам.

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість