Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Перехід прав на цінні папери. Професійна діяльність на фондовому ринку.

Як відбувається перехід прав на цінні папери і прав за цінними паперами. Як перевірити права на цінний папір? Реєстр власників іменних цінних паперів. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

Перехід прав на цінні папери

До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, встановлених законом або угодою.

Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених законом.

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі в паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного паперу іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі як електронний документ, визначається Національним банком України - для фінансових банківських векселів і Кабінетом Міністрів України - для фінансових казначейських векселів.

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в бездокументарній формі, переходять в порядку, визначеному для переходу прав на іменні цінні папери.

Перехід прав на знерухомлені цінні папери на пред'явника та реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок в цінних паперах такого власника.

Реєстр власників цінних паперів на пред'явника не ведеться.

Права на іменний цінний папір і права за іменним цінним папером переходять до іншої особи в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент отримує в формі реєстру власників іменних цінних паперів.Перехід прав на іменні цінні папери та реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок в цінних паперах (крім випадку, коли облік прав на цінні папери власника здійснюється на рахунку номінального утримувача в установленому законодавством порядку) такого власника.

Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом вчинення на ордерному цінному папері передавального запису (індосаменту).Індосамент може бути бланковим - без зазначення особи, щодо якої мають бути виконані зобов'язання, або ордерним - із зазначенням такої особи.

Перехід прав на цінні папери і прав за цінними паперами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і угодою.

Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, і індосанти за ним відповідають перед його законним власником солідарно, якщо інше не встановлено законом.У разі задоволення вимоги законного власника цінного паперу про виконання посвідченого цим папером зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто несе такі зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання за цінним папером.

Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.

Доходи по емісійних цінних паперах сплачуються в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її правил.Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.Максимальні терміни виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Види професійної діяльності на фондовому ринку

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери і прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, встановленим до такої діяльності законодавством.

Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:
- здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав і обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійні цінні папери, за зверненням і обліку інших фінансових інструментів, а також по здійсненню фінансових інвестицій в зазначені - цінні папери та інші фінансові інструменти;
- здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та / або діяльності з управління іпотечним покриттям;
- здійснення професійним учасником фондового ринку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінної від надання рекламних послуг.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності :
- діяльність з торгівлі цінними паперами;
- діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
- депозитарна діяльність;
- діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
- клірингова діяльність.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності Національного банку України). Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж і депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів і / або саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені підрозділи, в тому числі, утворені і такі, що діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якого створено відокремлений підрозділ, професійний учасник фондового ринку зобов'язаний повідомити в спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

Якщо Вам необхідно виконати оцінку цінних паперів, звертайтесь до наших спеціалістів!

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість