Час - ресурс, який неможливо відновити і поповнити.
У нас є знання і досвід. Економте Ваш час, довіряйте професіоналам!

Особливості оцінки об'єктів інтелектуальної власності

У яких випадках необхідно проводити експертну оцінку об'єктів інтелектуальної власності? Які показники изначають вартість об'єктів? Які підходи використовуються для оцінки об'єктів?

Найбільш розповсюдженими ситуаціями, в  яких  вимагається  оцінка об'єктів інтелектуальної власності є:
- внесення об'єктів до статутного фонду юридичної особи;
- визначення вартості прав на об'єкт при передачі права власності (продаж) на відповідний об'єкт;
- укладання ліцензійного договору на використання об'єктів;
- постановка об'єктів в якості нематеріальних активів на бухгалтерський облік для подальшого їх використання в господарському обороті;
- розрахунок розміру компенсації в випадку порушення прав на об'єкти;
- розробка бізнес-плану з метою залучення інвестицій тощо.

До основних показників, що визначають вартість об'єктів інтелектуальної власності, належать:
- надійність правової охорони відповідного об'єкта;
- можливість оцінюваного об'єкта вільно застосовуватися на ринку без порушення прав третіх осіб (показник патентної чистоти об'єкта);
- техніко-економічна значимість об'єкта правової охорони;
- витрати власника виключних прав на створення (розробку) об'єкта правової охорони;
- витрати власника виключних прав на патентування (реєстрацію) об'єкта промислової власності, включаючи мита, збори й інші витрати на підтримку охоронних документів у чинності, а також оплату послуг патентоповіреного;
- витрати на організацію використання об'єкта промислової власності, включаючи витрати на його маркетинг;
- витрати на страхування ризиків, пов'язаних з об'єктом промислової власності;
- термін дії охоронного документа (патенту, свідоцтва) на момент оцінки його вартості або термін дії ліцензійного договору;
- витрати власника виключних прав на дозвіл правових конфліктів по оцінюваному об'єкті промислової власності, у тому числі в судовому або добровільному порядку (на придбання прав третіх осіб);
- очікувані надходження ліцензійних платежів по даному об'єкті промислової власності (за умови фіксації обсягів ліцензійних платежів);
- очікувані надходження у формі компенсаційних (штрафних) виплат (платежів) за умови підтвердження факту порушення виключних прав власника об'єкта промислової власності;
- строк корисного використання оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності;
- фактор морального старіння оцінюваного об'єкта;
- середньостатистичні ставки роялті для даного виду об'єктів правової охорони;
- промислову (виробничу) готовність оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності;
- витрати, пов'язані з необхідністю сплати податків і зборів.

Підставами для боніфікації (підвищення вартості) можуть виступати:  конкурентноздатності об'єкта,  економічна ефективність використання об'єкта, обсяг й надійність правової охорони об'єкта, ступень новизни об'єкта й інші фактори.
Підстави для зниження вартості – фактори ризику, низька надійність правової охорони та інше.

На сьогоднішній день існує кілька підходів до оцінки інтелектуальної власності - порівняльний, затратний і дохідний підходи. Переваги при виборі того або іншого підходу до оцінки залежить від наявності необхідної інформації, вимог покупців або власників об'єктів інтелектуальної власності, економічної ситуації на момент оцінки.

При порівняльному підході використовується метод порівняння продажів, коли  розглянутий актив порівнюється з аналогічними об'єктами інтелектуальної власності з урахування коригувальних показників. Елементи, за якими відбувається порівняння об'єктів інтелектуальної власності: структура й обсяг юридичних прав власності на майно, існування яких-небудь спеціальних умов й угод про фінансування; економічні умови, які існували на відповідному вторинному ринку під час угоди із продажу; галузь або бізнес, де використався нематеріальний актив; фізичні характеристики об'єкта інтелектуальної власності;  функціональні характеристики об'єкта інтелектуальної власності; технологічні характеристики об'єкта інтелектуальної власності; включення інших нематеріальних активів в угоду.

Витратний підхід використається при оцінці вартості об'єктів інтелектуальної власності, якщо неможливо знайти об'єкт - аналог, відсутній який-небудь досвід реалізації подібних об'єктів або прогноз майбутніх доходів не стабільний. Витратний підхід припускає визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності на основі калькуляції витрат, необхідних для створення або придбання, охорони, виробництва й реалізації об'єкта інтелектуальної власності на момент оцінки. При оцінці варто враховувати усі істотні витрати, серед яких є наступні: оплата праці, маркетингові та рекламні послуги, витрати на страхування ризиків, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, собівартість науково-матеріального забезпечення, витрати на створення засобів індивідуалізації власної продукції – логотипа, ліцензій і т.п.

При дохідному підході вартість об'єктів інтелектуальної власності визначається шляхом розрахунку приведеної вартості прогнозованих майбутніх вигод. При оцінці патентів і ліцензій, торговельної марки, франчайзингу, майнових прав використається, як правило, метод надлишкового  прибутку.

Якщо Вам потрібно замовити оцінку об'єктів інтелектуальної власності - звертайтеся до наших фахівців!

Рейтинг: 5 / 5 (1)

Експертна оцінка

Будівництво, нерухомість